محورها

27 آگوست

محورها

 1. محور اول: برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار
 • مسكن در بازآفريني شهري
 • رويكرد محله محور در برنامه بازآفريني شهري
 • حفظ بافتهاي تاريخي و ارزشمند در بازآفريني شهري
 • مدل هاي تامين مسكن گروه هاي كم درآمد شهري
 1. محور دوم: توسعه سكونتگاههاي شهري؛ شهر جديد، شهرك سازي و توسعه شهرهاي كنوني
 • بازنگري در سياستهاي مديريت زمين
 • نسل نوين شهرهاي جديد هوشمند
 • شهرك سازي، پيامدها، بايد ها و نبايد ها
 1. محور سوم: سياستهاي توسعه و تامين مسكن روستايي
 • راهبردهاي طراحي براي ساخت مسكن روستايي
 • ارتقاء سكونت پذيري روستاها
 1. محور چهارم: روشهاي نوين تامين مالي در بخش مسكن و ساختمان
 • معرفي و ترويج ابزارهاي تامين مالي مسكن 
 • الزامات خرد وكلان اقتصادي براي استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي
 • بسترهاي قانوني لازم براي افزايش كاركرد ابزارهاي تامين مالي مسكن
 1. محور پنجم: شهرهاي زيست پذير
 • معيارهاي جهاني و بومي شهر زيست پذير
 • بومي سازي و طراحي واحدهاي مسكوني پايدار
 • طرحهاي توسعه شهري و روستايي
 • اقتصاد در شهر زيست پذير