کارگاه ها

27 آگوست

کارگاه ها

كارگاه هاي هجدهمين همايش سياست­هاي توسعه مسكن- سال 1397

 

 

روز اول شنبه (1397/07/07)

 

كارگاه اول: آشنايي با مالياتهاي بخش مسكن

 

 

1397/07/07

13-11

 

كارگاه دوم: اسکان بشر

 

1397/07/07

16-14:30

روز دوم يكشنبه (1397/07/08)

 

كارگاه سوم: سازمان نو سازی شهر تهران

 

1397/07/08

10-8:30

 

كارگاه چهارم: توسعه بازارگاه های الکترونیک بخش مسکن و ساختمان

 

 

1397/07/08

12:30-10:30

 

كارگاه چهارم: تحليل و پيش بيني بازار مسكن

 

 

1397/07/08

16-14:30